2022 YILI BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI KABUL - KISMEN KABUL KISMEN RED - RED EDİLENLER - YENİLEME BAŞVURUSUNDA BULUNMAYANLAR VE YEMİNE İLİŞKİN DUYURU
  01.07.2022

  T.C.
  VAN
  BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU

  (01.07.2022 tarihli Karar)

   


  2022 YILI BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI KABUL - KISMEN KABUL/KISMEN RED - RED EDİLENLER - YENİLEME BAŞVURUSUNDA BULUNMAYANLAR VE YEMİNE İLİŞKİN DUYURU

   

  1-6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu'nun 8/1-b maddesi ile Bilirkişilik Yönetmeliği'nin 21/1-b maddesi uyarınca bilirkişiliğe kabule ve bilirkişilerin sicile ve listeye kaydedilmesine karar verme görevimiz doğrultusunda Van Bilirkişilik Bölge Kurulu yetki çevresinde oturan veya mesleki faaliyetlerini icra edenlerden Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illeri dahilinde bilirkişilik yapmak üzere, Bilirkişilik Kanunu'nun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi ve 03/08/2017 tarihli ve 30143 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bilirkişilik Yönetmeliği'nin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığınca 25/01/2022 tarihinde yayımlanan 2022 yılı Bilirkişilik Başvuru Usul ve Esasları ile Bilirkişiliğe Kabule İlişkin Duyuru ile 31 Ocak – 28 Şubat 2022 tarihleri arasında ve 04/03/2022 tarihinde yayımlanan 2022 Yılı Bilirkişilik Başvuruları İçin Ek Süre Verilmesine Dair Duyuru ile de 13 Mart 2022 Saat: 23.59’a kadar Bilirkişi Portal üzerinden e-Devlet aracılığıyla http://bilirkisi.uyap.gov.tr adresinden duyuru ekinde yer alan başvuru kılavuzundaki adımlar izlenmek suretiyle bilirkişi olmak isteyenlerin başvuruları alınmıştır. 

  2-Başvurular 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu’nun 10 uncu maddesi ve Bilirkişilik Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin birinci fıkrasında aranan şartlar ile Daire Başkanlığının duyurusunda ilan edilen EK-1 de yer alan temel uzmanlık alanları için EK-2 de belirlenen aranan niteliklerin bulunup bulunmadığı noktasında ve 6754 S.K 'un 11 inci maddesinin 3 üncü fıkrasındaki “Bölge kurulu karar verirken sicile kayıt bakımından öncelikle başvuranın 10 uncu maddedeki şartları taşıyıp taşımadığını değerlendirir ve şartları taşıyanlar arasından başvuranın mesleki tecrübesini, katıldığı meslek içi eğitimleri veya uzmanlığı gösteren belgeleri dikkate alarak en liyakatli olanları seçer.” hükmü uyarınca değerlendirilmiştir.

  3-Bilirkişilik başvurularına ilişkin sonuçlar duyurunun alt kısmında bulunan sorgulama ekranından (büyük harflerle) AD - SOYAD, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve güvenlik kodu girmek suretiyle sorgulanabilecektir.

  4-Bilirkişilik Bölge Kurulumuz bilirkişi sicil ve listelerinde kayıtlı olup 2022 yılı başvuru döneminde bilirkişilik süresinin dolmasına rağmen süresi içerisinde yenileme talebinde bulunmadıkları anlaşılanların 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu'nun 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının e bendi uyarınca bilirkişilik sicilinden ve listelerden çıkarılmalarına karar verilmiş olmakla, karara ilişkin sonuçlar da duyurunun alt kısmında bulunan sorgulama ekranından (büyük harflerle) AD - SOYAD, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve güvenlik kodu girmek suretiyle sorgulanabilecektir.

  5-Bilirkişilik başvuruları tamamen veya kısmen reddedilenler ile yenileme talebinde bulunmadıkları için bilirkişilik sicilinden çıkarılmalarına karar verilenler, 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu'nun 15 inci maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca tebliğ mahiyetinde olan iş bu ilandan itibaren 30 (otuz) gün içinde Bölge Kurulumuza yazılı olarak itiraz edebileceklerdir.

  6-Bilirkişiliğe ilk kez başvuru yapıp başvuruları tamamen veya kısmen reddedilen başvurucuların haklarında verilen karara itiraz etmek istemeleri halinde, itiraz dilekçelerini UYAP Bilişim Sistemi Bilirkişi Portalı üzerinden aktif hale gelecek olan “BİLİRKİŞİLİK BAŞVURU İTİRAZ DİLEKÇESİ” sekmesini kullanarak yapmaları ve itirazlarına ekleyecekleri belgeler varsa ilgili belgeleri itiraz dilekçesi ekine eklemeleri gerekmektedir.

  7-Hali hazırda bilirkişi listesine kayıtlı olup yenileme talebinde bulunan ve talepleri tamamen veya kısmen reddedilenlerin; yenileme talebinde bulunmayıp sicilden çıkarılanların haklarında verilen karara itiraz etmek istemeleri halinde UYAP Bilişim Sistemi Bilirkişi Portalı üzerinde yer alan “Bölge Kuruluna Evrak Gönder” butonu tıkladıktan sonra açılan ekranda “Genel Talep Dilekçesi” gönder sekmesinden itiraz dilekçelerini ve varsa dilekçe ekine ekleyecekleri belgeleri yüklemeleri gerekmektedir.

  YEMİN

  YEMİN TARİHİ VE YERLERİ:

  8-Bilirkişilik Yönetmeliği'nin 44 üncü maddesi kapsamında, listeye ilk defa kabul edilenler ile listeden kendi isteğiyle çıkarılıp yeniden kabul edilenler, bulundukları yere göre Bilirkişilik Bölge Kurulumuz ya da bölge kurulu bulunmayan yerlerde bulundukları yer Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonlarınca 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 64 üncü maddesinin 5 fıkrası uyarınca ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 271 inci maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen usule göre yemin edeceklerdir.

  9-Bilirkişi listelerinde hali hazırda kayıtlı olanların (yenileme talebinde bulunanlar) yeminleri geçerli olup bu kişilere ayrıca yemin yaptırılmayacaktır.

  10-Bilirkişilik Bölge Kurulumuzca yaptırılacak yeminlerin 20/07/2022 ve 21/07/2022 tarihlerinde 14:00, 15:00 ve 16:00 saatlerinde Selimbey Mah. İpekyolu Bulvarı Van Adalet Sarayı Arkası No:20 İpekyolu/Van adresinde bulunan Van Bölge Adliye Mahkemesi Konferans Salonunda yapılacaktır.

  11-Bilirkişilik Bölge Kurulu bulunmayan Muş, Hakkari ve Bitlis illerinde veya çevresinde oturan ya da mesleki faaliyetini yürütenlerin, bulundukları yer Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonlarınca 20.07.2022 ve 21.07.2022 tarihleri arasında mesai gün ve saatleri içerisinde yeminleri yaptırılacaktır. 

  12-Yeminler tamamlandıktan sonra nihai bilirkişi listesi vanbbk.adalet.gov.tr adresinde yayımlanacaktır. Yemin etmeyenler Bilirkişilik Yönetmeliği'nin 46 ncı maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca bilirkişi listesine kayıt edilmeyecektir.

  13-Haklı ve kabul edilebilir bir mazereti nedeniyle yemin için tayin edilen günde hazır bulunamayanların, Bölge Kurulumuza yapacakları başvuru ile mazeretlerinin kabul edilmesi durumunda belirlenecek bir günde yeminleri yaptırılacaktır.

  14-Yeni liste yayımlandıktan sonra önceki liste hükümsüz hale gelecektir.

  15-Bilirkişilik Yönetmeliği'nin 42 nci maddesinin 5 inci fıkrası uyarınca iş bu ilan tebliğ hükmünde olup fiziki veya elektronik yolla ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

                                    Tebliğ mahiyetinde ilanen duyurulur. 01/07/2022

   

  T.C. Kimlik Numarası
  İsim Soyisim
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  Selimbey Mah. İpekyolu Bulvarı No:20 65100 İpekyolu/VAN

  Telefon

  (0432) 216 5878 - 5887 / 1337

  E-Posta

  vanbbkisaretadalet.gov.tr

  Adalet Bakanlığı Logosu